นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะมีผลต่อการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการบริษัท ที่ครอบคลุมถึงหลักการในเรื่องสิทธิ และความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย การกำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเป็นอิสระของคณะกรรมการ การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส การควบคุมและบริหารความเสี่ยง และจริยธรรมธุรกิจ อีกทั้งดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฎิบัติตามนโยบายดังกล่าว ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการจะปฏิบัติและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างยุติธรรม
2. คณะกรรมการจะคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ และสนับสนุนให้มีความเข้าใจและความร่วมมืออันดีต่อบริษัท
3. คณะกรรมการจะปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และจัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการในการกำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนของกรรมการใน        ฐานะที่เป็นกรรมการ แยกจากบทบาทของความเป็นผู้ถือหุ้นและฝ่ายจัดการ
4. คณะกรรมการจะดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อสร้างความมั่นใสจว่าฝ่ายจัดการได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลและรายงานของบริษัทอย่างถูกต้ง ตรงเวลา โปร่งใส และสอดคล้องกับ กฎระเบียบของ             ทางการ
5. คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดให้มีโครงสร้างการพิจารณาความสามารถของฝ่ายจัดการ ทั้งในด้านนโยบายการจัดการและความเหมาะสมของระบบการควบคุม
6. คณะกรรมการจะกำหนดหลักเกณฑ์จรรยาบรรณในการทำธุรกิจ สำหรับกรรมการฝ่ายจัดการ และพนักงานทั่วไป เพื่อให้ถือปฎิบัติ และใช้เป็นแนวทางในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง            และมาตรฐานจริยธรรมทางธุรกิจและแนวปฎิบัติในธุรกิจหลักทรัพย์ที่เป็นที่ยอมรับ