รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการ บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่มีผลต่อการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลบริษัทฯ ที่ครอบคลุมถึงหลักการในเรื่องสิทธิ และความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย การกำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเป็นอิสระของคณะกรรมการ การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส การควบคุมและบริหารความเสี่ยง และจริยธรรมธุรกิจ อีกทั้งดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวต่อไปนี้
1,259 KB