โครงสร้างการถือหุ้น

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น 10 รายแรก

 

ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2561

 
(ทุนชำระแล้ว 2,105,656,044 บาท)
 
ลำดับที่ ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 178,099,980 8.46%
2 บริษัท เอเซียเสริมกิจ จำกัด 132,491,690 6.29%
3 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 96,810,600 4.60%
4 นายชาตรี โสภณพนิช 96,497,310 4.58%
5 นายทรงศักดิ์ จิตเจือจุน 86,000,000 4.08%
6 นางสุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล 54,758,490 2.60%
7 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 53,672,515 2.55%
8 นายยงยุทธ จรัญวาศน์ 43,050,900 2.04%
9 น.ส.วิริณ โอภาสวงการ 30,000,000 1.42%
10 นายกวิณ โอภาสวงการ 30,000,000 1.42%
11 ผู้ถือหุ้นอื่น 1,304,274,559 61.94%
  ยอดรวมทุนชำระแล้ว 2,105,656,044 100.00%

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 2,009,925,869 95.45%
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 95,730,175 4.55%