โครงสร้างการถือหุ้น

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

 

ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด วันที่ 13 มีนาคม 2562

 
(ทุนชำระแล้ว 2,105,656,044 บาท)
 
ลำดับที่ ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
ของทุนจดทะเบียน
1 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 178,099,980 8.46%
2 บริษัท เอเซียเสริมกิจ จำกัด 132,491,690 6.29%
3 นายชาตรี โสภณพนิช 96,497,310 4.58%
4 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 85,780,200 4.07%
5 นายทรงศักดิ์ จิตเจือจุน 70,000,000 3.32%
6 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 57,308,484 2.72%
7 นางสุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล 54,758,490 2.60%
8 นายยงยุทธ จรัญวาศน์ 43,050,900 2.04%
9 นายกวิณ โอภาสวงการ 30,000,000 1.42%
10 น.ส.วิริณ โอภาสวงการ 30,000,000 1.42%
11 ผู้ถือหุ้นอื่น 1,327,668,990 63.05%
  ยอดรวมทุนชำระแล้ว 2,105,656,044 100.00%

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 2,041,018,426 96.93%
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 64,637,618 3.07%