โครงสร้างการถือหุ้น

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

 

ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ล่าสุด วันที่ 30 สิงหาคม 2564

 
(ทุนชำระแล้ว 2,105,656,044 บาท)
 
ลำดับที่ ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
ของทุนจดทะเบียน
1 บริษัท เอเซียเสริมกิจ จำกัด 190,936,190 9.07%
2 บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 178,099,980 8.46%
3 นายชาตรี โสภณพนิช 96,497,310 4.58%
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 91,782,466 4.36%
5 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 72,280,200 3.43%
6 นางสุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล 54,758,490 2.60%
7 นางทัศนีย์ โอภาสวงการ 32,117,200 1.53%
8 ด.ญ.สิริพร โสภณพนิช 21,930,200 1.04%
9 นายขัตติยะ โรจนตรีคูณ 20,100,000 0.95%
10 นายวชิระ ทยานาราพร 20,000,000 0.95%
11 ผู้ถือหุ้นอื่น 1,327,154,008 63.03%
  ยอดรวมทุนชำระแล้ว 2,105,656,044 100.00%

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 2,062,248,855 97.94%
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 43,407,189 2.06%