โครงสร้างการถือหุ้น

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

 

ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ล่าสุด วันที่ 27 สิงหาคม 2562

 
(ทุนชำระแล้ว 2,105,656,044 บาท)
 
ลำดับที่ ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
ของทุนจดทะเบียน
1 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 178,099,980 8.46%
2 บริษัท เอเซียเสริมกิจ จำกัด 132,491,690 6.29%
3 นายชาตรี โสภณพนิช 96,497,310 4.58%
4 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 85,780,200 4.07%
5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 60,701,306 2.88%
6 นางสุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล 54,758,490 2.60%
7 นายทรงศักดิ์ จิตเจือจุน 38,700,300 1.84%
8 นายยงยุทธ จรัญวาศน์ 34,442,900 1.64%
9 น.ส.วิริณ โอภาสวงการ 30,000,000 1.42%
10 กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล 18,922,400 0.90%
11 ผู้ถือหุ้นอื่น 1,395,361,768 66.27%
  ยอดรวมทุนชำระแล้ว 2,105,656,044 100.00%

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 2,057,079,216 97.69%
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 48,576,828 2.31%