ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่

บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

  • ชั้น 11 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
  • 0 2680 1111, 0 2285 1666, 0 2285 1888
  • 0 2285 1901
  • support@asiaplus.co.th