2

โอกาสและความก้าวหน้า

ตลอดระยะเวลานับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อปี 2517 บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานความเป็นมืออาชีพ และอัตราการเติบโตทางธุรกิจ รวมทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาด้านบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ และบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

ดังนั้น หากท่านเป็นอีกผู้หนึ่งที่รักความก้าวหน้า ต้องการเพิ่มพูนประสบการณ์ และความสามารถภายใต้บรรยากาศการทำงานแบบมืออาชีพ เรายินดีเปิดโอกาสให้ท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ 
 

สวัสดิการ


ด้วยคำนึงถึงสวัสดิภาพ และ ความเป็นอยู่ของพนักงาน บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดแผนสวัสดิการ มอบให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานได้รับความสะดวกสบาย ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย และให้หลักประกันในชีวิตอย่างพอเพียง ดังนี้
  • ค่ารักษาพยาบาล ตามแผนประกันสุขภาพ ทั้งกรณีผู้ป่วยนอก และ ผู้ป่วยในนอกเหนือจากที่ได้จาก แผนประกันสังคม
  • เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ประกันชีวิต ทุพพลภาพ และ ผลประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมาย 
 

การพัฒนาบุคลากรและกิจกรรมสัมพันธ์


บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายให้การพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพ และ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้น และยังเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสภาวการณ์แข่งขันในปัจจุบัน โดยได้จัดให้มีการฝึกอบรมสัมมนาทั้งภายในและภายนอก ตามแผนการฝึกอบรมที่กำหนดไว้ในแต่ละปี ด้วยหลักสูตรที่มีความจำเป็น และสอดคล้องกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ และสถานการณ์ในปัจจุบัน นอกจากนี้แล้ว บริษัทได้ให้การสนับสนุนต่อกิจกรรมสัมพันธ์ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น

1. กิจกรรมที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน และระหว่างพนักงานด้วยกัน พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพและพลานามัยให้แก่พนักงาน
2. กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย ด้วยการจัดกิจกรรมในเทศกาลสำคัญประจำปี อาทิ วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา
3. กิจกรรมที่มีส่วนรับผิดชอบและช่วยเหลือสังคมภายนอก เช่น 

 
  • บรรยายเสริมความรู้ให้กับนักศึกษาสถาบันต่าง ๆ
  • ช่วยจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน, และ ช่วยก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ให้กับสถานศึกษาในชนบท และ ร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา อย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น