2

คุณค่าองค์กร

คุณค่าองค์กรแบบ เอเซีย พลัส


คุณค่าองค์กรคือการสร้างพฤติกรรมของคนให้เกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กร ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำพาธุรกิจและองค์กรไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน และบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและวิสัยทัศน์ของบริษัท คุณค่าองค์กรแบบ เอเชีย พลัส ตั้งอยู่บนรากฐานและวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่ความเป็นผู้นำในประเทศไทยในการให้บริการด้านการเงิน ในฐานะบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจเป็นอันดับหนึ่งในใจพนักงาน ลูกค้า และผู้ถือหุ้น

 

คุณค่าองค์กร