ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

นายชาลี โสภณพนิช ประธานกรรมการ ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASP ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 3 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเชื้อโควิด 19 ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2563 จำนวน 2 ครั้ง ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 และจะจ่ายปันผลงวดสุดท้ายอีก ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 นี้