ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

นายชาลี โสภณพนิช ประธานกรรมการ ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASP ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ณ ห้องชาเทรียม บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ โดยจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงาน และเปิดให้ผู้ถือหุ้นรับชมการประชุมออนไลน์ ตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากเชื้อโควิด 19 ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2562 จำนวน 2 ครั้ง ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งแรก ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 และครั้งที่ 2 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563