ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

นายชาลี โสภณพนิช ประธานกรรมการ ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASP ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ณ ห้องชาเทรียม บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีก ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2561